droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Hele herten

het totale hert
behoort jou toe

ik hou de kop
hardhouten nek
knikkerogen
de bijna omarmde hals
oren vol plukken
omfloerste snuit
de lange tong
het plastic tandvlees
het schroefbaar gewei

maar schat
het totale hert
behoort jou toe