droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Colofon

Teksten:
Bianca Boer

Vormgeving:
Wim Wepster

Ontwikkeling:
Menno Plaum

Fotografie
Bianca Boer, Maartje Schuurmans, Wim Wepster

Illustraties
Bianca Boer